Avís legal

El present avís i informació legal regula l'ús del servei de l'espai web ZonaXTA, sota el domini www.xta.cat

En compliment del deure d'informació que estableix la Llei 34/2002, 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li comuniquem que l'espai ZonaXTA és titularitat de:

Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, SL (d'ara en endavant, XTA), amb CIF B65892200, i domicili fiscal al carrer Pedraforca, 8, polígon de la Teuleria, La Granada 08792 (Barcelona).

Dades de contacte: 93 897 52 00 | info@xta.cat

Condicions d'ús

L'entrada i ús de la pàgina web ZonaXTA (d'ara en endavant, la Web) atorga la condició d'usuari al visitant de la web i implica la conformitat sense reserves per part de l'usuari d'aquestes condicions d'utilització del web. En cas de no acceptar aquesta condició, preguem que no s'utilitzi aquesta web.

Obligacions dels usuaris

L'usuari només pot utilitzar la Web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l'usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita per part de Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, SL.

Amb caràcter general, els usuaris han d'estar sempre d'acord amb la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar la web de formes que puguin impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquesta, així com els béns o drets dels seus proveïdors, la resta d'usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior, durant l'ús del web, l'usuari està obligat a:

  • Facilitar informació veritable sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre de la Web.
  • No emmagatzemar, introduir o difondre mitjançant la Web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que pogués provocar danys a la Web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de XTA, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de XTA o en general de qualsevol tercer.
  • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, o l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
  • No efectuar activitats publicitàries o explotació comercial a través de la Web. No utilitzar els continguts i la informació d'aquesta web per emetre publicitat o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades de tercers.
  • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de la Web o de qualsevol dels serveis de la mateixa, incloent-hi la utilització, si escau, de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol forma.
  • No destruir, alterar, ni utilitzar per al seu ús propi, inutilitzar o danyar dades, informacions, programes o documents electrònics de XTA, proveïdors o tercers.
  • No emmagatzemar o difondre mitjançant la Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers. Com tampoc cap contingut del qual no disposés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

Exoneració de responsabilitats

El titular de la Web no es fa responsable dels danys o perjudicis que en puguis originar per l'ús indegut, com tampoc pels enllaços de continguts de tercers i/o errades tecnològiques motivades per causes alienes a XTA

Protecció de dades personals

XTA es troba profundament compromès en el compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del qual disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el RGPD), i la normativa nacional Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, el LOPDGDD).

Així mateix, el responsable informa que donar compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament de les seves dades amb fins comercials en cada moment.

L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de correu dpd@xta.cat, haver-te d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

Contacte

Per a qualsevol incidència relacionada amb l'ús de la Web, es podrà contactar amb XTA a través de la Web (https://www.xta.cat/contacte/), del correu electrònic (info@xta.cat) o del telèfon 93 897 52 00.

Més informació